Health and Well-being at Work Thailand

“การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรสู่ความยั่งยืน”
Geometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shape
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน เกิดขึ้นได้ด้วยทุกฝ่ายร่วมมือ มีเป้าหมายเดียวกัน และช่วยกันลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ องค์กรที่มี "สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน"
ดร. นายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้งานทรัพยากรบุคคลได้เห็นมุมมองมิติความสำคัญของการดูแล "Employee Health & Well-being"
คุณศันสนา สุขะนันท์
รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
"ประชากรวัยทำงาน" ทำงานสร้างรายได้ อยู่ในที่ทำงานเกินครึ่งชีวิต กลุ่มนี้มักได้รับผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำอย่างไรจึงจะสร้างเสริมสุขภาพเน้นที่การเป็น
"องค์กรสุขภาพที่ดี"
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
"Work-life Harmonization"
การที่นำชีวิตการทำงานมาผนวกกับสุขภาพ
เป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิผลและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ
"Work-life Balance" จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะจัดสิ่งแวดล้อมจัดการทำงาน ให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
พนักงานที่สุขภาพกายและใจดี
จะรักองค์กร
ดังนั้น "สวัสดิการด้านสุขภาพ" ในองค์กรจึงเป็นเหมือน Soft Power
คุณสุรงค์ บูลกุล
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
"สุขภาพ" สำคัญอย่างมากต่อผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร สังคม รวมถึงประเทศ ความสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้เกิด
"ความยั่งยืน" การดูแลบุคลากรในองค์กรให้ดี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ การมี "สุขภาพที่ดี" ของพนักงาน กับ "Productivity" เป็นสิ่งที่สอดคล้องควบคู่ไปด้วยกันเสมอ
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
ประธานกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
สุขภาพเป็นทรัพย์สินที่เงินซื้อไม่ได้ การพัฒนางาน "สร้างเสริมสุขภาพในองค์กร" เพื่อให้เกิด "ความยั่งยืน" บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์    
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
"Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEI&B)" เป็นแนวโน้มสำคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน รวมถึง "การสร้างเสริมสุขภาพ" โดยเฉพาะ "สุขภาพจิตที่ดี"
คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ  
รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารองค์กรชั้นนำภาครัฐและภาคธุรกิจ 
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น  
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
คุณสุรงค์ บูลกุล
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์
คุณศันสนา สุขะนันท์
อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
สำหรับผู้บริหาร
New

Chula Health and Well-being at Work Forum

Dr jate
ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
14 March 2023
5 min read
เสวนาสุขภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารกิจกรรม

Global Health Innovation and leadership

Dr jate
ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
23 Feb 2022
3 min read
สาระสุขภาพ
กิจกรรมวิชาการ
New

Innovations in Healthy Ageing: The Context of Society 5.0

Dr Austen El-Osta
Director, Self-Care Academic Research Unit (SCARU)
Imperial College London
บรรยายสุขภาพ

COVID-19 situation and epidemiology in the UK

Dr jate
ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย