Jate Ratanachina
เจตน์ รัตนจีนะ
หัวหน้าโครงการ
Health and well-being Thailand
1
Research
ผลงานวิจัย
test
Academic
article
บทความวิชาการ
class
International presentation
นำเสนอระดับนานาชาติ
Academic and clinical services

บริการวิชาการของเรา

บริการให้คำปรึกษา วางแผน วิจัย
คลินิกและบริการสุขภาพ
หลักสูตรการเรียนการสอน

บริการให้คำปรึกษา

วางแผนและออกแบบ นโยบาย
การดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน
สำหรับองค์กร

การสร้างเสริมสุขภาพองค์กร

คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับ
ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร
ให้คำปรึกษาระดับหน่วยงาน องค์กร
เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะในองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
ให้กับองค์กรและพนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผล การวิจัย และการวิเคราะห์ผล

อาชีวเวชศาสตร์

ให้คำแนะนำป้องกันและรักษาโรคจากการทำงาน สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในที่ทำงาน และโรคอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพคนวัยทำงาน โปรแกรมการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk-through survey)

การบรรยายและให้ความรู้

การบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในและนอกสถานที่ (Health and well-being) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.