ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ

Jate Ratanachina MD PhD

Health and Well-being Thailand

Awards

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เชิดชูเกียรติ แพทย์จุฬาฯ รุ่นใหม่)

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2566

Early Career Investigator of the Year Prize 2020
Highly Commended

British Thoracic Society
สหราชอาณาจักร
2564

ตำแหน่งอื่น

อนุกรรมการ ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2565 - 2566

โครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาบทบาทและการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการของผู้นำองค์กรและผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
2565 - 2566

Education

การศึกษา

หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
(อาชีวเวชศาสตร์)

แพทยสภา

Diploma in Occupational Medicine

Faculty of Occupational Medicine of
the Royal College of Physicians London
สหราชอาณาจักร

Doctor of Philosophy
(Clinical Medicine Research)

Imperial College London
สหราชอาณาจักร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Work experience

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์
และการประกอบการ (CMICe)

Chula Medical Innovation and Entrepreneurship Center
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Honorary Research Associate

National Heart and Lung Institute
Imperial College London
สหราชอาณาจักร

อาจารย์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์เฉพาะทางโรคจากการทำงาน
(อาชีวเวชศาสตร์)
 และ
การสร้างเสริมสุขภาพองค์กร

ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
imperial collage
2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.