Diversity in the workplace & well-being ความหลากหลายในองค์กรและสุขภาวะที่ดี:แนวโน้มใหม่การจัดการงานบุคคล

คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ
รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Speaker
คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ
Published on
March 14, 2023
12 แนวโน้มที่การจัดการงานบุคคล (HR) ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงใน ค.ศ. 2023 ได้แก่
 1. เศรษฐกิจจะถดถอยแต่เราต้องยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง
 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Hybrid
 3. สร้างองค์กรที่ยึดทักษะเป็นหลัก
 4. ใช้ข้อมูลด้านบุคคลสร้างคุณค่าให้องค์กร
 5. รับฟังเสียงของพนักงงาน 
 6. ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความรู้สึกของพนักงาน
 7. พัฒนาความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกัน
 8. ส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
 9. ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด Environmental, Social และ Governance (ESG)
 10. เพิ่มทักษะของ HR
 11. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีว่าด้วยการจัดการข้อมูล
 12. โลกการทำงานในอนาคต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานพัฒนางานด้าน  Diversity in the workplace ความหลากหลายในองค์กร ภายใต้แนวคิดในการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของมนุษย์และทำให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน แตกต่างแต่ไม่แบ่งแยก โดย ‘ความหลากหลาย’ เป็นวัฒนธรรมที่จำเป็นในองค์กร ไม่ใช่แค่กระแสสังคมการมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างของพนักงานภายในองค์กร โดยพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติและทำให้พนักงานรู้สึกแปลกแยกกับบุคคลอื่นในองค์กร การส่งเสริมความหลากหลายภายในองค์กร เพราะความหลากหลายของบุคลากรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังพัฒนางานด้าน Well-being อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมซึ่งประกอบไปด้วย

1. สุขภาวะทางกาย (Physical well-being) เช่น การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ

2. สุขภาวะทางจิต (Mental well-being) เช่น การไม่เครียด การไม่วิตกกังวล การมีความพึงพอใจในชีวิต

3. สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) เช่น การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ เข้าถึงสวัสดิการ ระบบบริการสาธารณะที่ดี

4. สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being) เข่น การมีทักษะชีวิต การเรียนรู้ต่อเนื่อง โลกทัศน์ที่ถูกต้อง ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) เช่น การรู้ผิดชอบชั่วดี การไม่ยึดถือตัวตน เข้าใจตัวเอง

2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.