การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัยฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
Speaker
ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
Published on
March 14, 2023

ในแต่ละวัน คนวัยทำงานใช้เวลามากถึง 1 ใน 3 ไปกับการทำงาน นอกเหนือจากรายได้ การทำงานถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของแต่ละคน ในชีวิตการทำงาน ย่อมมีโอกาสทำให้คนทำงานเจอกับปัญหาต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระงานที่มาก การทำงานหนัก การไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากหลายปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย และ ทางจิตใจ ของพนักงานในระดับตัวบุคคลและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ลดลง

เราจะสังเกตได้ว่า เมื่อองค์กร หน่วยงาน หรือที่ทำงานใดก็ตาม เริ่มหันมาใส่ใจดูแลพนักงานของตน นอกจากผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพพนักงานแล้ว ก็เหมือนเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร หรือ Employee Engagement ทำให้พนักงานรู้สึกได้ถึงการได้รับความสำคัญและใส่ใจต่อคนทำงานทำให้มีแรงและพลังกายและใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุด และที่สำคัญคือ พนักงานก็จะมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทไม่ควรมองข้าม เพราะจะเป็นตัวช่วยให้การทำงานเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน คืออะไร?

สุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน คือ ภาวะที่พนักงานที่ทำงานภายในองค์กร หน่วยงาน หรือที่ทำงาน มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถจัดการกับความเครียดหรือรับมือกับแรงกดดันต่าง ๆ การดูแลสุขภาพของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับสมดุล ชีวิตส่วนตัว กับ ชีวิตการทำงาน ได้อย่างลงตัว ทำให้งานออกมาดี และสุขภาพดีควบคู่กันไป หรือที่หลายคนเคยได้ยินคำว่า Work-life Balance 

องค์กร หน่วยงาน หรือที่ทำงาน สามารถสร้างสุขภาวะที่ดีได้หลากหลายวิธี เช่น
 • การออกแบบรูปแบบการทำงานหรือหน้าที่ ให้ตรงกับสิ่งที่พนักงานคนนั้นมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญ
 • การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ 
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดี และจัดกิจกรรมร่วมกันในองค์กร เพื่อสร้างสุขภาพดี ๆ ให้กับตัวพนักงาน
 • การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 • การกำหนดนโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงานที่ช่วยสร้างเสริมสร้างสุขภาพ 

ตัวพนักงานเอง ก็สามารถสร้างสุขภาวะที่ดีได้เช่นกัน โดยจะแบ่งเป็นการจัดการชีวิตทำงานกับชีวิตส่วนตัว 
สำหรับการจัดการชีวิตทำงาน ประกอบด้วย 
 • การจัดสรรเวลาทำงานแต่ละอย่างให้เหมาะสม 
 • หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่จำเป็น  
 • การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในที่ทำงานตามโอกาสที่เหมาะสม 
 • รู้จักปล่อยวาง มีสติ รับมือกับคำวิจารณ์หรือคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม 
 • การฝึกทักษะวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในชีวิต 
สำหรับการจัดการชีวิตส่วนตัว มีคำแนะนำที่ทำตามได้ง่าย ๆ เช่น
 • หมั่นออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพดี ๆ 
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรงเวลา
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
 • การใช้ชีวิตให้เรียบง่าย รับรู้ข้อจำกัดของตนเอง

การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน จะเกิดขึ้นได้ ด้วยทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ดังนั้น ทั้งตัวองค์กร หน่วยงาน ที่ทำงาน หรือแม้แต่ตัวพนักงานเอง ควรมีต้องมีเป้าหมายเดียวกันที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน และช่วยกันลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ องค์กรที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป

2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.