การพัฒนาที่ยั่งยืนกับสุขภาวะในองค์กร

คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.เบทาโกร
Speaker
คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์
Published on
March 14, 2023

การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยการจัดให้มีการสุขภาพประจำปี เพื่อหาความเสี่ยงของสุขภาพซึ่งข้อมูลด้านสุขภาพพนักงานพบว่า คนส่วนใหญ่ผลตรวจมีแนวโน้มป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs สูงขึ้น และยังพบว่า มีการลาป่วยบ่อยขึ้นของพนักงาน ส่วนข้อมูลด้านความสุขได้ข้อมูลว่า พนักงานไม่มีความสุขด้านการเงิน ไม่มีความสุขด้านสุขภาพ และไม่มีความสุขจากปัญหาครอบครัว จากปัญหาดังกล่าวทางองค์กรจึงสร้างปัจจัยทางสุขภาวะเพื่อตอบสนองความหลากหลายในองค์กรโดยพิจารณาจากช่วงชีวิตของพนักงานที่เข้ามาใช้ชีวิตในองค์กร 

  1. ช่วงเริ่มต้นการทำงานจะเป็นการสร้าาความรู้ความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพพนักงาน
DiagramDescription automatically generated
  1. ช่วงปฏิบัติงานเป็นช่วงที่ดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพกายใจในชีวิตประจำวัน
  2. ครอบครัวพนักงานช่วงแบ่งปันการดูแลสุขภาพจากพนักงานสู่บุคคลในครอบครัว
  3. ช่วงเตรียมตัวเกษียณ ช่วงเตรียมส่งบุคลากรสุขภาพดีสู่ครอบครัวและสังคม

รวมถึงได้มีแนวคิดในการจัดทำนโยบายในงานสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร โดยการใช้กิจกรรมเข้ามาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดองค์ความรู้โดยมีเทคนิค 1.) ต้องสนุกทำได้ง่าย 2.) ดำเนินการได้ในชีวิตประจำวัน 3.) รอบคอบครบถ้วนไม่เกิดปัญหา 4.) ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในพนักงาน จึงเกิดโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ภายใต้โมเดล(ภาพด้านล่าง) ซึ่งดูแลครอบคลุมครบถ้วนทั้งด้านสุขภาพ กาย ใจ และสังคม

A picture containing text, applianceDescription automatically generated

2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.